Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


STADGAR FÖR ÖLANDS GK

Som pdf

Ölands golfklubb är en ideell förening, stiftad den 7 juni 1983 och med hemort i Källatorp, Högby torp 45, Borgholms kommun. Stadgarna är fastställda den 16 juni 1983.

Reviderade vid årsmöten 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1995, 1997, 1999, 2000, 2002, 2003, 2006, 2013, 2016 och 2018.

 

IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ

 

Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.

 

Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning.

 

Vår verksamhetsidé,

 

Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.

 

Därför vill vi utforma vår idrott så att

-     den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll,

-     alla som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet,

-     den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar,

-     de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet samt att

-     den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.

(Gällande från Riksidrottsmötet 1995)

 

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

 

      §   1  ÄNDAMÅL

Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel i enlighet med idrottens verksamhetsidé.

 

§   2  SAMMANSÄTTNING

Golfklubben består av de fysiska personer som har upptagits i klubben som medlemmar.

 

§   3  TILLHÖRIGHET MM

Golfklubben är medlem i Svenska Golfförbundet (SGF) och därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Klubben tillhör Smålands Golfdistriksförbund (SmGDF) samt Smålands Idrottsförbund (DF).

Klubben är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan. På begäran av Riksidrottsstyrelsen (RS), SGF:s styrelse (FS) eller respektive GDF- eller DF-styrelse är klubben skyldig att ställa klubbens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

 

§   4  BESLUTANDE ORGAN

Golfklubbens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

 

§   5  FIRMATECKNING

Golfklubbens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en särskilt utsedd person.

 

Stadgar ÖGK 2018  _______________________________________________________ sida 1 / 6

 

§   6  VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR

Golfklubbens verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderår, 1/1 – 31/12.

 

§   7  STADGETOLKNING

Uppstår fråga om tolkning av dessa stadgar eller om förhållande som inte är förutsett i stadgarna, avgörs frågan av nästkommande årsmöte eller i trängande fall av styrelsen.

 

§   8  STADGEÄNDRING

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. Beslut om stadgeändring träder i kraft sedan det godkänts av SGF.

 

§   9  UPPLÖSNING AV GOLFKLUBBEN

För upplösning av golfklubben krävs beslut av årsmöte med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av klubben skall anges att klubbens tillgångar skall användas till bestämt golffrämjande ändamål. Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart sändas in till SGF.

 

GOLFKLUBBENS MEDLEMMAR

 

§ 10  MEDLEMSKAP

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den till vilken styrelsen överlämnat beslutanderätten härom. Ansökan om medlemskap får avslås endast om särskilda skäl föreligger såsom hänsyn till arten eller omfattningen av golfklubbens verksamhet eller om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta klubbens ändamål och intressen. Ansökan får också avslås om sökanden tidigare varit medlem och utträtt enligt 11 § (2) andra stycket och inte till ansökan fogar de uteblivna inbetalningarna som föranlett utträdet.

 

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas och vad sökanden har att iakttaga enligt RF:s stadgar om hon/han önskar överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar skriftligen avsändas till den som fått avslag på sin ansökan.

 

Medlem som vill vara aktiv och därmed kunna utnyttja Ölands Golfklubbs golfbana, måste inneha spelrätt och ha fullgjort sina ekonomiska skyldigheter gentemot klubben.

 

Innehav av spelrätt berättigar inte automatiskt till medlemskap i klubben.

 

Medlem kan begära att få bli passiv medlem. Begäran prövas av styrelsen som fattar beslut i frågan. Passiv medlem äger ej rätt att spela på banan, ej heller rätt att spela som greenfeegäst på andra banor.

 

Genom beslut på årsmötet får person på förslag av styrelsen kallas till hedersmedlem i klubben.

 

Regler för hantering av spelrätt framgår av särskilt PM, fastställt av årsmötet.

 

§ 11 UTTRÄDE

Medlem som vill utträda ur golfklubben, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat klubben.

Medlem som inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben får anmodas att göra det inom 30 dagar efter det att hon/han mottagit skrivelse härom. Underlåter hon/han det och beviljar styrelsen inte henne/honom anstånd skall hon/han anses ha anmält sitt utträde ur klubben.

 

§ 12 UTESLUTNING

Medlem får inte uteslutas ur golfklubben av annan anledning än att hon/han motarbetat klubbens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat klubbens intressen. Härvid skall beaktas om hon/han tidigare tilldelats varning. Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får medlemmen tilldelas varning. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas innan medlemmen beretts tillfälle att yttra sig inom av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar, därvid medlemmen skall underrättas om skälen till den tilltänkta åtgärden. Beslut om uteslutning eller varning fattas av styrelsen.

 

 

Stadgar ÖGK 2018  _______________________________________________________ sida 2 / 6

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid, längst sex månader från dagen för beslutet. I beslut enligt ovan skall skälen redovisas om vad sökanden har att iaktta enligt RF:s stadgar om han önskar överklaga beslutet. Beslutet skall avfattas skriftligen och inom tre dagar sändas till den beslutet avser.

 

§ 13 MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

Medlem i golfklubben

      - har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,

      - har rätt till information om klubbens verksamhet,

      - skall vid övertagande av spelrätt erhålla spelrättsbevis,

            - skall följa klubbens stadgar och de beslut som fattats av klubbens organ, samt följa de

              i § 3 nämnda organisationernas stadgar, bestämmelser och beslut,

      - får inte till annan överlåta eller upplåta någon rättighet som följer av medlemskapet,

      - skall betala de avgifter som beslutas av klubben,

      - har inte rätt till del av klubbens behållning eller egendom vid upplösning av klubben.

 

§ 14 DELTAGANDE I DEN IDROTTSLIGA VERKSAMHETEN

Medlem har rätt att delta i golfklubbens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten.

Medlem får, om inte klubbens styrelse beslutar annat, delta i tävling eller uppvisning enligt de bestämmelser som utfärdats av SGF.

 

 

ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE

 

§ 15 TIDPUNKT, KALLELSE

Årsmötet, som är golfklubbens högsta beslutande organ, hålls före utgången av juli månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse med förslag till föredragningslista skall senast två veckor före årsmötet vara utskickad familjevis samt anslås på klubbens anslagstavla samt anslås på hemsidan.

Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, verksamhetsplan med budgetförslag, styrelsens och valberedningens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande skall senast en vecka före årsmötet finnas tillgängliga på kansliet, vilket skall anges i kallelsen, och tillhandahållas på årsmötet.

 

§ 16 FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLAS AV ÅRSMÖTET

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag till ärenden att behandlas av årsmötet.

Motion (förslag) från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionen.

 

§ 17 RÖSTRÄTT SAMT YTTRANDE- OCH FÖRSLAGSRÄTT

Rösträtt på årsmötet har seniormedlemmar som fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben och har betald spelrätt samt junior som är 15 år eller äldre och har betalat årsavgift.

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

Närvarande representanter för RF, DF, SGF och GDF har yttranderätt på mötet.

 

§ 18 BESLUTSFÖRHET

Årsmötet är beslutsfört med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

 

§ 19 BESLUT OM OMRÖSTNING

Beslut fattas med ja- eller nejrop eller efter omprövning (votering) om sådan begärs. Beslut efter ja/nej-rop (utan omröstning) är fattat med acklamation. Beslut enligt 8 och 9 §§ avgörs med där angiven röstmajoritet (kvalificerad majoritet). Beslut avseende val avgörs så att den/de väljs som erhåller högsta antalet avgivna röster (enkel relativ majoritet). Övriga beslut avgörs så att bifall kräver mer än hälften av antalet avgivna röster (enkel absolut majoritet). Omröstning sker öppet, dock att val skall ske slutet om röstberättigad medlem begär det. Vid omröstning som ej avser val gäller, vid lika röstetal, det förslag som biträds av mötets ordförande, om hon/han är röstberättigad. Är hon/han inte röstberättigad avgörs lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

 

 

 

Stadgar ÖGK 2018  _______________________________________________________ sida 3 / 6

 

§ 20 VALBARHET

Valbar till golfklubbens styrelse och valberedning är röstberättigad medlem i klubben. Arbetstagare inom klubben får inte väljas till ledamot av styrelsen eller till revisor i klubben.

Klubbstyrelse och valberedning skall bestå av såväl kvinnor som män. I övrigt skall klubben verka för att kommittéer och andra organ får sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås.

 

§ 21 ÄRENDEN VID ÅRSMÖTET

Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

        1.     Fastställande av röstlängd för mötet.

        2.     Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

        3.     Fastställande av föredragningslista.

        4.     Val av ordförande och sekreterare för mötet.

        5.     Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

        6 a.   Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

        6 b. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.

        7.     Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskaps-året.

        8.     Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.

        9.     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.

      10.     Fastställande av medlemsavgifter samt verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.

      11.     Val av

      11 a.   Klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av (1) ett år;

      11 b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av (2) två år;

      11 c.    (2) två revisorer, varav en auktoriserad, jämte suppleanter för en tid av (1) ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta;

      11 d. (3) tre ledamöter i valberedningen för en tid av (1) ett år, av vilka en skall utses till ordförande;

      11 e.   Ombud till GDF-möte.

      12.     Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

      13.     Övriga frågor.

 

Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

 

§ 22 EXTRA ÅRSMÖTE

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av golfklubbens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan begäran skall ske skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar kalla till sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen.

Kallelse med förslag till föredragningslista och eventuella handlingar skall senast sju (7) dagar före årsmötet tillsändas medlemmarna familjevis och anslås på klubbens anslagstavla.

Underlåter styrelsen att utförda föreskriven kallelse får den eller de som begärt mötet utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

Om rösträtt och beslutförhet på extra årsmöte gäller vad som sägs i § 17 och § 18.

 

VALBEREDNING

 

§ 23 SAMMANSÄTTNING, ÅLIGGANDEN

Valberedningen består av ordförande och två (2) övriga ledamöter, av vilka årsmötet väljer ordförande och två (2) ledamöter.

Olika åldersgrupper och kön bör finnas representerade.

Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter begärt det.

Valberedningen skall senast fyra (4) veckor före årsmötet till styrelsen överlämna sitt förslag.

 

 

Stadgar ÖGK 2018  _______________________________________________________ sida 4 / 6

REVISION

 

§ 24 REVISION

Revisorerna är valda av medlemmarna och en (1) av de ordinarie skall vara auktoriserad eller godkänd, en (1) revisor och två (2) suppleanter kan vara lekmän. Revisorerna skall för medlemmarnas räkning mellan årsmöten granska styrelsens arbete.

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av golfklubbens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Klubbens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast fem (5) veckor före årsmötet.

Revisorerna skall i enlighet med god revisionssed, granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelsen senast tre (3) veckor före årsmötet.

 

STYRELSEN

 

§ 25 SAMMANSÄTTNING

Styrelsen består av ordförande och sex till åtta (6-8) ledamöter.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs. Avgår ledamot före mandattidens utgång får, om styrelsens sammansättning blir färre än fyra ledamöter exklusive ordförande, extra årsmöte utlysas för tiden t o m nästföljande årsmöte.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Hon/han får utses till befattning inom styrelsen.

 

§ 26 ÅLIGGANDEN

När årsmötet inte är samlat är styrelsen golfklubbens beslutande organ och ansvarar för klubbens angelägenheter.

Styrelsen skall - inom ramen för RF:s, SGF:s och dessa stadgar - svara för klubbens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

      - tillse att klubben följer gällande lagar och bindande regler;

      - verkställa av årsmötet fattade beslut:

      - planera, leda och fördela arbetet inom klubben;

      - ansvara för och förvalta klubbens medel samt redovisa dessa enligt god redovisningssed;

- lämna revisorerna de upplysningar och handlingar som behövs för att de skall kunna

  fullgöra sina uppgifter enligt stadgarna och god revisionssed;

      - förbereda årsmöte.

 

Ordföranden är klubbens officiella representant och skall leda styrelsens förhandlingar och arbete. Vid ordförandes förfall skall vice ordföranden eller annan som styrelsen utser träda in i ordförandens ställe.

I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande.

 

§ 27 KALLELSE, BESLUTSFÖRHET OCH OMRÖSTNING

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter begärt det.

Kallelse till sammanträde skall i god tid tillställas samtliga styrelseledamöter med uppgift om vilka ärenden som skall behandlas vid sammanträdet.

Styrelsen är beslutsför när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande.

För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet.

Vid lika röstetal gäller det förslag som biträds av ordföranden.

Röstningen får inte ske genom ombud.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden.

Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

Protokoll skall föras i nummerföljd.

 

§ 28 ÖVERLÄMNANDE AV BESLUTANDERÄTTEN

Styrelsen få överlämna sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté, annat organ i golfklubben, enskild medlem eller anställd.

Den som fattar beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

 

Stadgar ÖGK 2018  _______________________________________________________ sida 5 / 6

PM ANG HANTERING AV SPELRÄTTER  

(Antaget av årsmötet 2003-07-09)

 

Rätt att spela på golfbanan har

      - den som är medlem

      - greenfeegäster och greenfeemedlemmar

      - de som enligt gällande rekommendationer är berättigade till fritt spel på golfbanor.

 

Spelrätten kan förvärvas endast av fysisk person. Spelrätten är personlig och får inte upplåtas. En spelrätt får överlåtas, dock endast till fysisk person.

Spelrätterna är underkastade hembudsskyldighet. Alla som vill sälja sin spelrätt måste först hembjuda denna till klubben och ange det pris som är bjudet av annan person. Klubben kan erbjuda sina juniorer m fl att förvärva spelrätten till angivet pris.

 

Överlåtelse av spelrätt anses ha trätt i kraft när registrering skett på kansliet. En spelrätt utfärdas av styrelsen eller den styrelsen delegerar detta uppdrag till. Bevis om spelrätt skall utställas av styrelsen på innehavaren. Antal spelrätter i klubben beslutas av årsmötet. Innehav av spelrätt innebär ej automatiskt medlemskap i Ölands golfklubb. Styrelsen skall föra register över utfärdade spelrätter. Registret skall för varje spelrätt ange dess nummer, innehavarens namn och medlems-nummer samt efter spelrättsöverlåtelse den nye innehavarens namn och datum för överlåtelsen. Överlåtelsen får ej registreras innan överlåtarens samtliga till klubben förfallna avgifter är reglerade. Innehavare av spelrätt som anses ha utträtt frivilligt enligt § 11 har samtidigt avstått från sin spelrätt men skall så länge spelrätten är kvar i hennes/hans ägo, erlägga av klubbens organ beslutade avgifter. Styrelsen har rätt att på villkor som beslutats av årsmöte utfärda särskilt tillstånd att spela på banan för den som är anställd av klubben samt för anställd hos juridisk person med vilken klubben träffat särskilt avtal.

 

 

ÅRSSPELRÄTT SENIOR

Årsspelrätt för senior kan förvärvas av medlem, vilken då tilldelas den spelrätt som passiv medlem avstått från visst år. Endast klubben kan sälja årsspelrätt.

 

 

JUNIOR

Junior som blir senior (det år hon/han fyller 22 år) har förtur att köpa spelrätt som hembjuds av Ölands Golfklubb. Styrelsen kan i vissa fall besluta att underlätta övergången från junior till senior och ge speciella ekonomiska villkor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadgar ÖGK 2018  _______________________________________________________ sida 6 / 6

Uppdaterad: 28 JUN 2018 10:28 Skribent: CH

Välkommen till Ölands GK!

All bokning via "Min Golf", alltid incheckning innan du slår ut.

När shopen är stängd: incheckning via terminal i entrén.  Betalning via Swish 123 589 35 65.

Öppet

Restaurangen: alla dagar kl 9 -15

Shopen: fre-mån kl 9-14

Kansli: mån - fre kl 9 - 14 (19-26/4 Påsklov)

Växel 0485-272 00

Entrén öppen 06.00 - 20.00. (övrig tid larmat)

 

  

 

Välkommen till vår Facebooksida!

 

Smålandsidrotten


Postadress:
Ölands GK - Golf
Högby Torp 45
38771 Löttorp

Kontakt:
Tel: 048527200
E-post: This is a mailto link

Se all info