Hoppa till sidans innehåll

Stadgar 2019 (juni)


 STADGAR FÖR ÖLANDS GK, för beslut på årsmötet 190601

 Detta dokument som pdf

 

Ölands golfklubb är en ideell förening, stiftad den 7 juni 1983 och med hemort i Källatorp, Högby torp 45, Borgholms kommun. Stadgarna är fastställda den 16 juni 1983.

Reviderade vid årsmöten 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1995, 1997, 1999, 2000, 2002, 2003, 2006, 2013, 2016, 2018 och 2019.

 

IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ

 

Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.

 

Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning.

 

Vår verksamhetsidé,

 

Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.

 

Därför vill vi utforma vår idrott så att

-    den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll,

-    alla som vill, oavsett etniskt ursprung, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet,

-    den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar,

-    de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet samt att

-     den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.

(Gällande från Riksidrottsmötet 1995)

 

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

 

      §   1  ÄNDAMÅL

Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel i enlighet med idrottens verksamhetsidé. Föreningen ska i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.

 

§   2  SAMMANSÄTTNING

Golfklubben består av de fysiska personer som har upptagits i klubben som medlemmar.

 

§   3  TILLHÖRIGHET MM

Golfklubben är medlem i Svenska Golfförbundet (SGF) och därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Klubben tillhör Smålands Golfdistriksförbund (SmGDF) samt Smålands Idrottsförbund (DF).

Klubben är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan. På begäran av Riksidrottsstyrelsen (RS), SGF:s styrelse (FS) eller respektive GDF- eller DF-styrelse är klubben skyldig att ställa klubbens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

 

§   4  BESLUTANDE ORGAN

Golfklubbens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

 

§   5  FIRMATECKNING

Golfklubbens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en särskilt utsedd person eller flera.

 

 

§   6   VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR

Golfklubbens verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderår, 1/1 – 31/12.

 

§   7  STADGETOLKNING

Uppstår fråga om tolkning av dessa stadgar eller om förhållande som inte är förutsett i stadgarna, avgörs frågan av nästkommande årsmöte eller i trängande fall av styrelsen.

 

§   8  STADGEÄNDRING

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster.

      Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. Beslut om
      ändring av föreningens stadgar skall alltid insändas till SGF och GDF. SGF och GDF har härvid rätt att
      påkalla ändring av stadgarna om de strider mot överordnade stadgar, bestämmelser och beslut eller
      på annat sätt anses vara olämpliga.

 

§   9  UPPLÖSNING AV GOLFKLUBBEN

För upplösning av golfklubben krävs beslut av årsmöte med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster.
I beslut om upplösning av klubben skall anges att klubbens tillgångar skall användas till bestämt golffrämjande ändamål.

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart sändas in till SGF.

 

 §  9 a  FÖRFOGANDE ÖVER KLUBBENS TILLGÅNGAR

Beslut om att överlåta eller låta inteckna eller pantsätta golfklubbens fasta egendom ska fattas av årsmöte. Detsamma gäller beslut om att upplåta nyttjanderätt i sådan egendom, utom i fall då det gäller del av ett hus. Årsmötets beslut är giltigt om minst 3/4 av antalet avgivna röster har gått med på beslutet.

 

 

GOLFKLUBBENS MEDLEMMAR

 

§ 10  MEDLEMSKAP

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den till vilken styrelsen överlämnat beslutanderätten härom.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om särskilda skäl föreligger såsom hänsyn till arten eller omfattningen av golfklubbens verksamhet eller om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta klubbens ändamål eller intressen. Ansökan får också avslås om sökanden tidigare varit medlem och utträtt enligt 11 § (2) andra stycket och inte till ansökan fogar de uteblivna inbetalningarna som föranlett utträdet.

 

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas och vad sökanden har att iaktta enligt RF:s stadgar om hon/han önskar överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar skriftligen avsändas till den som fått avslag på sin ansökan. Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde senast inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades enligt reglerna i RF:s stadgar.

 

Den som, utan att vara medlem, innehar ett spelrättsbevis kan ansöka om medlemskap enligt första stycket ovan. Av § 13a nedan framgår att den som både är medlem och införd i spelrättsregistret får spela på banan.

 

Medlem kan begära att få bli passiv medlem. Begäran prövas av styrelsen som fattar beslut i frågan. Passiv medlem äger ej rätt att spela på banan.

 

Genom beslut på årsmötet får person på förslag av styrelsen kallas till hedersmedlem i klubben.

 

Regler för hantering av spelrätt framgår av särskilt PM, fastställt av årsmötet.

 

 

 

 

§ 11 UTTRÄDE

Medlem som vill utträda ur golfklubben, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat klubben.

Medlem som inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben skall anmodas att göra det inom 30 dagar efter det att hon/han mottagit skrivelse härom. Underlåter medlem att betala medlemsavgift inom 3 månader från förfallodag, och beviljar styrelsen inte anstånd, skall hon/han anses ha anmält sitt utträde ur klubben.

 

 

§ 12 UTESLUTNING

Medlem får inte uteslutas ur golfklubben av annan anledning än att hon/han motarbetat klubbens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat klubbens intressen.

Härvid skall beaktas om hon/han tidigare tilldelats varning.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får medlemmen tilldelas varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas innan medlemmen beretts tillfälle att yttra sig inom av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar, därvid medlemmen skall underrättas om skälen till den tilltänkta åtgärden.

Beslut om uteslutning eller varning fattas av styrelsen. Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid, längst 6 månader från dagen för beslutet.

I beslut enligt ovan skall skälen redovisas och vad sökanden har att iaktta enligt RF:s stadgar om hon/han önskar överklaga beslutet. Beslutet skall avfattas skriftligen och inom tre dagar sändas till den beslutet avser. Beslutet får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt RF:s stadgar.

 

§ 13 MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

     Medlem i golfklubben

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
 • har rätt till information om klubbens verksamhet,
 • skall betala de avgifter som beslutas av årsmöte,
 • får inte överlåta eller upplåta någon rättighet som följer av medlemskapet,
 • har rätt att spela på golfbanan under förutsättning att han eller hon innehar spelrätt och är införd i spelrättsregistret,
 • skall följa klubbens stadgar och de beslut som fattats av klubbens organ samt följa de i § 3 nämnda organisationernas stadgar, bestämmelser och beslut,
 • har inte rätt till del av klubbens behållning eller egendom vid upplösning av klubben.

 

      §13 a SPELRÄTT

      Rätt att spela på klubbens golfbana har dels medlem som innehar spelrätt, dels greenfeegäst, dels
      den som av annat skäl är berättigad till spel på golfbanan.

 

      En spelrätt upplåts genom anteckning i spelrättsregistret. Bevis om spelrätt skall utställas på personen
      i fråga (spelrättshavaren). Antalet spelrätter beslutas av årsmöte. Spelrättsregistret skall för varje
      spelrätt ange dess nummer, innehavarens namn och medlemsnummer samt, efter spelrätts övergång,
      ny innehavares namn och medlemsnummer.

 

      Närmare bestämmelser om spelrätt och spelrättshavares rättigheter och skyldigheter finns i
      ” PM ANG HANTERING AV SPELRÄTTER”, (Antaget av årsmötet 2003-07-09)

.

 

§ 14 DELTAGANDE I DEN IDROTTSLIGA VERKSAMHETEN

Medlem har rätt att delta i golfklubbens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten.

Medlem får, om inte klubbens styrelse beslutar annat, delta i tävling eller uppvisning enligt de bestämmelser som utfärdats av SGF.

 

 


ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE

 

§ 15 TIDPUNKT, KALLELSE

Årsmötet, som är golfklubbens högsta beslutande organ, hålls före utgången av juli månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse med förslag till föredragningslista skall senast två veckor före årsmötet vara utskickad familjevis via e-post, om sådan är anmäld, annars via brev (poststämpel) och anslås på klubbens anslagstavla samt anslås på hemsidan.

Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, verksamhetsplan med budgetförslag, styrelsens och valberedningens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande skall senast en vecka före årsmötet finnas tillgängliga, i tryckt form, på plats som anges i kallelsen och tillhandahållas på årsmötet.

 

§ 16 FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLAS AV ÅRSMÖTET

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag till ärenden att behandlas av årsmötet.

Motion (förslag) från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionen.

 

§ 17 RÖSTRÄTT SAMT YTTRANDE- OCH FÖRSLAGSRÄTT

Rösträtt på årsmötet har de medlemmar som har fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben och under mötesåret fyllt lägst 15 år.

Rösträtten är personlig. Vid förhinder för röstberättigad medlem får rösträtten dock utövas genom ombud. Ombud, som skall uppvisa skriftlig, dagtecknad fullmakt, får inte företräda fler än en medlem och skall själv vara medlem i föreningen.

 

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

 

Närvarande representanter för RF, DF, SGF och GDF har yttranderätt på mötet.

 

§ 18 BESLUTSFÖRHET

Årsmötet är beslutsfört med det antal röstberättigade medlemmar som, enligt upprättad röstlängd, är närvarande på mötet.

 

§ 19 BESLUT OM OMRÖSTNING

 • Beslut fattas med ja- eller nejrop eller efter omprövning (votering) om sådan begärs. Beslut efter ja/nej-rop (utan omröstning) är fattat med acklamation.
 • Beslut enligt 8 och 9 §§ avgörs med där angiven röstmajoritet (kvalificerad majoritet).
 • Beslut avseende val avgörs så att den/de väljs som erhåller högsta antalet avgivna röster (enkel relativ majoritet).
 • Övriga beslut avgörs så att bifall kräver mer än hälften av antalet avgivna röster (enkel absolut majoritet).
 • Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det. Skall dock val ske slutet.
 • Vid omröstning som ej avser val gäller, vid lika röstetal, det förslag som biträds av mötets ordförande, om hon/han är röstberättigad. Är hon/han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
  Beslut bekräftas med klubbslag.

 

 

§ 20 VALBARHET

       Valbar till golfklubbens styrelse och valberedning är endast röstberättigad medlem i klubben.

 

     Arbetstagare inom klubben får inte väljas till ledamot av styrelse, valberedning eller till revisor i
       klubben.

 

       Den som är styrelseledamot i klubben eller dess dotteraktiebolag får inte väljas till revisor i klubben.

 

Klubben bör ha en sådan sammansättning i styrelse, valberedning, kommittéer och andra organ att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade

 

 

§ 21 ÄRENDEN VID ÅRSMÖTET

Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

        1.     Fastställande av röstlängd för mötet.

        2.     Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

        3.     Fastställande av föredragningslista.

        4.     Val av ordförande och sekreterare för mötet.

        5.     Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

        6      a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

        6      b. Styrelsens årsredovisning/årsbokslut (resultat- och balansräkning) för det senaste
räkenskapsåret.

        7.     Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.

        8.     Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.

        9.     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.

      10.     Fastställande av verksamhetsplan, medlemsavgifter, övriga avgifter, medlemslån samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.

            11.     Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

      12.     Val av

                a. klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av (1) ett år;

                b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av (2) två år;

                c. (2) två revisorer, varav en auktoriserad, jämte suppleanter för en tid av (1) ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta;

                d. (3) tre ledamöter i valberedningen för en tid av (1) ett år, av vilka en skall utses till ordförande;

                e. Ombud till GDF-möte.

      13.     Övriga frågor (information och diskussion).

 

Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

 

§ 22 EXTRA ÅRSMÖTE

Styrelsen får kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen ska kalla till extra årsmöte om
      1.  en revisor eller minst en tiondel av golfklubbens röstberättigade medlemmar skriftligen begär
           det och anger skälen för begäran,

2. antalet styrelseledamöter går ned under det antal som anges i § 25 och det medför att  

    styrelsen inte kan uppfylla kravet på beslutsförhet enligt § 27 vid styrelsemöte som ska
    hållas, eller

3. det kan antas att klubben inte kan betala sina förfallna skulder eller att sådan oförmåga
    inträder inom kort.

 

När styrelsen mottagit begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar kalla till sådant möte. Mötet skall hållas inom två månader från kallelsen.

 

Kallelse med förslag till föredragningslista och eventuella handlingar skall senast sju (7) dagar före veckor före årsmötet vara utskickad familjevis via e-post, om sådan är anmäld, annars via brev (poststämpel) och anslås på klubbens anslagstavla samt anslås på hemsidan.

Underlåter styrelsen att utförda föreskriven kallelse får den eller de som begärt mötet utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

Om rösträtt, beslutsförhet samt beslut och omröstning på extra årsmöte gäller vad som sägs i §§ 17, 18 och 19.

 

VALBEREDNING

 

§ 23 SAMMANSÄTTNING, ÅLIGGANDEN

Valberedningen består av ordförande och två (2) övriga ledamöter och väljs av årsmötet.

Valberedningen bör ha en sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade.

Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter begärt det.

Valberedningen skall senast fyra (4) veckor före årsmötet till styrelsen överlämna sitt förslag.

 

REVISION

 

§ 24 REVISION

Revisorerna är valda av medlemmarna och skall för deras räkning mellan årsmöten granska styrelsens arbete. Minst en (1) ordinarie revisor samt suppleant skall vara godkänd eller auktoriserad. Revisor behöver ej vara medlem i klubben.

 

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av golfklubbens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

 

Klubbens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast fem (5) veckor före årsmötet.

Revisorerna skall, i enlighet med god revisionssed, granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelsen senast tre (3) veckor före årsmötet.

 

STYRELSEN

 

§ 25 SAMMANSÄTTNING

Styrelsen består av ordförande och sex till åtta (6-8) ledamöter.

Styrelsen bör ha en sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs.

Avgår ledamot före mandattidens utgång får, om styrelsens sammansättning blir färre än fyra ledamöter exklusive ordförande, extra årsmöte utlysas för tiden t o m nästföljande årsmöte.

 

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Hon/han får utses till befattning inom styrelsen.

 

§ 26 ÅLIGGANDEN

När årsmötet inte är samlat är styrelsen golfklubbens beslutande organ och ansvarar för klubbens angelägenheter.

Styrelsen skall - inom ramen för överordnade och dessa stadgar - svara för klubbens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

      - tillse att klubben följer gällande lagar och bindande regler;

      - verkställa av årsmötet fattade beslut inom ramen för av årsmöte fastställd budget;

      - med arbetsgivaransvar planera, leda och fördela arbetet inom klubben;

      - ansvara för och förvalta klubbens medel samt redovisa dessa enligt god redovisningssed;

- lämna revisorerna de upplysningar och handlingar som behövs för att de skall kunna

  fullgöra sina uppgifter enligt stadgarna och god revisionssed;

      - förbereda årsmöte.

 

Ordföranden är klubbens officiella representant och skall leda styrelsens förhandlingar och arbete. Vid ordförandes förfall skall vice ordföranden eller annan som styrelsen utser träda in i ordförandens ställe.

I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande.

 

§ 27 KALLELSE, BESLUTSFÖRHET OCH OMRÖSTNING

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter begärt det.

Kallelse till sammanträde skall i god tid tillställas samtliga styrelseledamöter med uppgift om vilka ärenden som skall behandlas vid sammanträdet.

Styrelsen är beslutsför när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande.

För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet.

Vid lika röstetal gäller det förslag som biträds av ordföranden.

Röstningen får inte ske genom ombud.

 

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden.

Avvikande mening skall antecknas till protokollet. Protokoll skall föras i nummerföljd.

 

§ 28 ÖVERLÄMNANDE AV BESLUTANDERÄTTEN

Styrelsen få överlämna sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté, annat organ i golfklubben, enskild medlem eller anställd.

Den som fattar beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

 

 

 

PM ANG HANTERING AV SPELRÄTTER 

(Antaget av årsmötet 2003-07-09)

 

Rätt att spela på golfbanan har

      - den som är medlem

      - greenfeegäster och greenfeemedlemmar

      - de som enligt gällande rekommendationer är berättigade till fritt spel på golfbanor.

 

Spelrätten kan förvärvas endast av fysisk person. Spelrätten är personlig och får inte upplåtas. En spelrätt får överlåtas, dock endast till fysisk person.

Spelrätterna är underkastade hembudsskyldighet. Alla som vill sälja sin spelrätt måste först hembjuda denna till klubben och ange det pris som är bjudet av annan person. Klubben kan erbjuda sina juniorer m fl att förvärva spelrätten till angivet pris.

 

Överlåtelse av spelrätt anses ha trätt i kraft när registrering skett på kansliet. En spelrätt utfärdas av styrelsen eller den styrelsen delegerar detta uppdrag till. Bevis om spelrätt skall utställas av styrelsen på innehavaren. Antal spelrätter i klubben beslutas av årsmötet. Innehav av spelrätt innebär ej automatiskt medlemskap i Ölands golfklubb. Styrelsen skall föra register över utfärdade spelrätter. Registret skall för varje spelrätt ange dess nummer, innehavarens namn och medlems-nummer samt efter spelrättsöverlåtelse den nye innehavarens namn och datum för överlåtelsen. Överlåtelsen får ej registreras innan överlåtarens samtliga till klubben förfallna avgifter är reglerade. Innehavare av spelrätt som anses ha utträtt frivilligt enligt § 11 har samtidigt avstått från sin spelrätt men skall så länge spelrätten är kvar i hennes/hans ägo, erlägga av klubbens organ beslutade avgifter. Styrelsen har rätt att på villkor som beslutats av årsmöte utfärda särskilt tillstånd att spela på banan för den som är anställd av klubben samt för anställd hos juridisk person med vilken klubben träffat särskilt avtal.

 

 

ÅRSSPELRÄTT SENIOR

Årsspelrätt för senior kan förvärvas av medlem, vilken då tilldelas den spelrätt som passiv medlem avstått från visst år. Endast klubben kan sälja årsspelrätt.

 

 

JUNIOR

Junior som blir senior (det år hon/han fyller 22 år) har förtur att köpa spelrätt som hembjuds av Ölands Golfklubb. Styrelsen kan i vissa fall besluta att underlätta övergången från junior till senior och ge speciella ekonomiska villkor.

 

 

 

 

Uppdaterad: 15 MAJ 2019 19:09 Skribent: Charlotte Halvordsson
Epost: This is a mailto link

 

Bokning via "Min Golf", betalning innan du slår ut.
Automatisk ankomstregistrering kan göras i MGBokning, med plats angiven. (ej obl)
Använd Gamebooks digitala scorecort eller Ontag så kan du automatiskt registrera rundan i "Mingolf".

LiveCaddie banguide
Swishbetalning 
123 589 35 65.

Vänligen notera att greenfeekontroller görs regelbundet. 

 

Öppettider:

Restaurang: Öppet måndag - söndag 09.00 - 15.00

Lunchmeny V.19

Catering finns hela året,
kontakta Maria 0485-27200
                     

Shop: Öppen fredag-måndag kl 9-14

Lektionsbokning, klubbutprovning
kontakta Håkan 0730-583280 
          

Kansli     Öppet måndag - fredag     kl. 09:00 - 15:00             
Mail: This is a mailto link            
Tel vxl: 0485-272 00

Klubbchef: Thomas Nilsson 070-264 30 34
Mail: This is a mailto link

Entrén öppen

06:30-20:00 (övrig tid larmat)

 

  

 

Välkommen till vår Facebooksida!

 

Smålandsidrotten


Postadress:
Ölands GK - Golf
Högby Torp 45
38771 Löttorp

Kontakt:
Tel: 048527200
E-post: This is a mailto link

Se all info